ANUNT IMPORTANT PRIMIRI MEMBRII STAGIARI AI UAP DIN ROMANIAANUNT IMPORTANT


ÎN PERIOADA  05.01.2015 – 30.01.2015 SE DEPUN DOSARE DE PRIMIRI MEMBRII STAGIARI AI UAP DIN ROMANIA LA SECRETARIATELE FILIALELOR  DE CREATIE BUCURESTI SI TERITORIALE.
FILIALELE VOR TRIMITE DOSARELE ÎNTOCMITE CONFORM REGULAMENTULUI DE PRIMIRI,  AVIZATE PÂNĂ LA DATA DE 16 FEBRUARIE 2015, LA SEDIUL UAP – STR. PIATA  AMZEI NR.13, ETAJ 4, SECTOR 1 BUCURESTI.

PENTRU FILIALELE DE CREAŢIE BUCUREŞTI, DOSARELE SE DEPUN LA SEDIUL UAP- STR. AMZEI NR.13, ETAJ 4, ÎNTRE ORELE 10,00-15,00, VINERI – 10,00 – 13,00.

REGULAMENTUL, CEREREA SI FISA PERSONALA SE GASESC PE SITE-UL UAP.

www.uap.ro

REGULAMENT PENTRU PRIMIRI SI TITULARIZARI ÎN UNIUNEA ARTISTILOR
PLASTICI DIN ROMÂNIA
CAP. I DISPOZI II GENERALE
Art. 1 Potrivit art. 9. din Statutul Uniunii Artistilor Plastici din România (U.A.P),
validat de Adunarea Generala, în data de 19.12.2011, calitatea de membru U.A.P se poate
dobândi de orice artist plastic /artist vizual, critic si istoric de arta profesionist, absolvent al unui
institut de înva amânt superior de arta, care îndeplineste condi iile stabilite de prezentul
regulament adoptat de U.A.P.
Art. 2 U.A.P este formata din membri stagiari si membri titulari. Perioada de stagiatura este de
minim doi ani si maxim cinci ani.
Art. 3 Primirea de membri stagiari si titularizarile de membri se fac pe baza recomandarii
filialei, cu avizul Comisiei Na ionale. Atât primirea cât si titularizarea membrilor se aproba de
Senat si se valideaza de Adunarea Generala.
Art. 4 Pentru primirea si titularizarea în U.A.P, candida ii trebuie sa fie absolven i ai unui institut
superior de arta, sa aiba activitate artistica publica sau sa faca dovada activita ii publicistice
(candida ii pentru Filiala Critica).
Art. 5 Conform recomandarilor UNESCO, pot sa devina membri ai U.A.P si absolven ii oricarui
institut superior, cu condi ia sa aiba masterat sau doctorat în arta, sau sa faca dovada unei
activita i importante în domeniul artelor vizuale.
Art. 6 Se poate face derogare de la art. 4 si 5 în cazuri excep ionale, atunci când o persoana are
un C.V profesional recunoscut na ional / interna ional.
Art. 7 Membrii stagiari sau titulari, valida i de Senat, nu pot face parte din mai multe filiale
U.A.P.
Art. 8 Membrii titulari vor fi inscrisi în Registrul Artistilor Plastici si Vizuali din România.
CAP. II PROCEDURA DE PRIMIRE A MEMBRILOR STAGIARI
Art. 9. Primirea de noi membri stagiari în U.A.P se face prin depunerea la una dintre Filialele
U.A.P a unui portofoliu care sa cuprinda :
- cerere tip completata, în care se vor specifica motivele pentru care se solicita
primirea in UAP;
- C.V cu participari la expozi ii personale sau de grup; dovada efectuarii
masteratului sau ob inerii doctoratului în arta; în cazul absolven ilor unui alt institut
superior decât cel de arta, acestia vor face dovada activita ii în domeniul artei;
- scrisoare de recomandare din partea a doi membri titulari ai U.A.P;
- copia diplomei de absolvire a unui Institut de înva amânt superior
- cinci lucrari originale cu date de identificare.
Pentru filiala Critica, dovada activita ii publicistice:
a) C.V cu detalierea studiilor de specialitate: istoria si teoria artei, module de arte
vizuale, estetica, masterate în arte vizuale etc.;
b) minim zece articole publicate (eseuri, cronici ) dedicate artei contemporane (mai
ales românesti, asadar dupa 1945)
c) o scrisoare de inten ie privind interesul viitor pentru activita i dedicate artistilor
contemporani. Desemnarea zonelor de interes din sfera artelor vizuale, grupuri de
artisti pe care îi vizeaza candidatul si nivelul de capacitate curatoriala (texte de
catalog, discurs vernisaj, rela ii sponsori/presa, muzeotehnica expozi iei etc.) .
d) desemnarea câtorva evenimente expozi ionale care au marcat candidatul recent,
pozitiv sau nu;
e) cunoasterea si folosirea corecta a limbii române, proprietatea asupra termenilor
folosi i si interesul candida ilor pentru toate formele de arta;
- chitan a pentru plata sumei de 30 Euro, la cursul zilei în care se face plata,
- o fotografie tip C.I
În baza documenta iei depuse, filialele U.A.P elibereaza avize pentru fiecare candidat în parte.
Art. 10. Cererile de primire ca membru stagiar în U.A.P se depun le sediul fiecarei Filiale în
perioada stabilita de Consiliul Director al U.A.P.
Art. 11. Atribu iile privind primirea cererilor, actelor necesare, comunicarea deciziei de primire
si eviden a membrilor vor fi duse la îndeplinire de structurile fiecarei filiale.
Art. 12. In urma vizionarii lucrarilor si analizarii dosarelor, Consiliul de Conducere al fiecarei
filiale recomanda Comisiei Na ionale candida ii selectiona i pentru primirea în U.A.P. Comisia
Na ionala, va decide primirea de membri stagiari ai U.A.P. în urma evaluarii dosarelor
selec ionate de filiale.”
Art. 13. Primirea de noi membrii stagiari se face în fiecare an.
CAP. III PROCEDURA DE TITULARIZARE
Art. 14 Titularizarea membrilor se va face la cerere, prin prezentarea unei mape si a unui
numar de lucrari. Mapa trebuie sa cuprinda:
- cerere tip completata,
- C.V care sa cuprinda participari la expozi ii na ionale si internationale cu juriu, expozi ie
personala, concursuri, festivaluri, granturi, premii, simpozioane (tabere );
- scrisoare de recomandare din partea a doi membri titulari ai U.A.P;
- chitan a pentru plata sumei de 50 Euro, la cursul zilei în care se face plata;
- o fotografie tip C.I;
- un portofoliu cu fotografii sau un C.D cu lucrari crea ie proprie, texte critice;
- lucrari originale, crea ie proprie, realizate în perioada de stagiatura, conform
prezentului Regulament.
Art. 15 Cererile pentru titularizare se primesc în perioada si la locul stabilit de Consiliul Director
al U.A.P.
Art. 16 Numarul lucrarilor de arta, prezentate pentru titularizare, va fi în func ie de specificul
fiecarui domeniu al artelor vizuale, astfel:
- PICTURA - sapte lucrari originale
- SCULPTURA - cinci lucrari originale
- GRAFICA - sapte lucrari originale
- GRAFICA PUBLICITARA – cinci lucrari originale
- CERAMICA - sapte lucrari originale
- STICLA - sapte lucrari originale
- METAL - cinci lucrari originale
- TEXTILE - trei tapiserii cu dim. de minim 1 mp. sau alte obiecte textile-sapte lucrari.
- DESIGN - cinci proiecte / machete
- SCENOGRAFIE - doua spectacole de teatru - decor / costume, si un proiect
MULTIMEDIA - cinci concepte sau proiecte ilustrate prin fotografii, suport digital,
(video, film, etc);
- CRITICA si TEORIA ARTEI - doua studii publicate sau un studiu si 10 cronici, (altele
decât cele prezentate la primire)
- ARTA RELIGIOASA - MONUMENTALA
1 - material documentar de la cel pu in sapte lucrari finalizate (lucrari parietale, icoane, mozaic,
fresca, vitralii);
2 – pentru realizarea de crea ii în domeniul conservarii si restaurarii de componente artistice ale
monumentelor istorice sau de bunuri culturale, în general,vor prezenta si documenta ia
tehnica privind lucrarile a trei obiective sau trei piese restaurate, sau în curs de execu ie ( în
func ie de marimea obiectivului).
CAP. IV COMISIA NA IONALA PENTRU PRIMIRI SI TITULARIZARI
Art. 17 Comisia Na ionala este formata din 19 (nouasprezece) membri, din care trei sunt
critici de arta. Acestia sunt propusi de catre Senat, urmand a fi validati de Adunarea Generala a
U.A.P. (Modificat de Adunarea Generala prin Hotarârea nr.3/2014)
Art. 18 Comisia Na ionala se întruneste în fiecare an, pentru primiri si titularizari.
- pentru primiri membri stagiari se evalueaza numai dosarele;
- pentru titularizari se evalueaza dosarele si lucrarile originale ale
candida ilor;
Comisia Na ionala de Primiri si Titularizari si lucreaza valabil în integralitatea ei (formula
completa), deciziile fiind luate majoritate simpla din numarul voturilor exprimate de catre cei
prezen i. Votul este deschis. Deciziile sunt definitive si irevocabile.”
Art. 19 Comisia Na ionala supune deciziile sale spre aprobare Senatului si spre validare
Adunarii Generale
Art. 20 Comisia Na ionala va func iona anual si va fi remunerata pentru fiecare sedin a.
Art. 21 Atribu iile privind primirea cererilor, a actelor necesare, a lucrarilor originale,
comunicarea deciziei de titularizare a celor interesa i, precum si eviden a membrilor U.A.P, vor
fi organizate si aduse la indeplinire de catre structurile care func ioneaza în cadrul U.A.P.
CAP. VII DISPOZI II FINALE
Art. 22 Sumele încasate de Filialele U.A.P din taxa pentru primiri si titularizari, potrivit
prevederilor CAP. II, art 9 si CAP. III, art.14, se vireaza la U.A.P în termen de cel mult 10 zile
de la încasare, ele acoperind costurile legate de titularizarea membrilor UAP.
Art. 23 Adeverin ele pentru Legea 8/ 2006 se elibereaza numai membrilor titulari.
Art. 24 Incalcarea Statutului U.A.P si declansarea suspendarii sau excluderii se constata de catre
Comisia de Onoare si Arbitraj a U.A.P, se aproba de Senat si se valideaza de Adunarea Generala.
Art. 25 Procedura de suspendare si excludere este cuprinsa în Regulamentul Comisiei de Onoare
si Arbitraj.
Art. 26 Prezentul Regulament de primiri si titularizari în U.A.P a fost aprobat de catre Senat în
data de 08 decembrie 2012, validat de Adunarea Generala în data de 25.04.2013 si intra în
vigoare la data validarii.